دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افراد


خانم مهندس مودّت همائی
مدیر
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس شیرین شادکام
کارشناس مسئول
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس سولماز کلانتری درویشوند
کارشناس مسئول
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس فاطمه تقی پور
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس طیبه خاوری پاقلعه
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس شایسته شریعتمداری
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس سارا جهانگیر
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس سودابه رجبی پور
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
خانم مهندس یاسمن جمال عباسی
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آقای مهندس علی فرح زاد
کارشناس مسئول
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آقای مهندس سید علیرضا حسینی
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آقای مهندس هومن راجی
کارشناس
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی
آقای محمد قویدل
مسئول دفتر
معاونت غذا و دارو - مدیریت تجهیزات پزشکی